Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

iwannatobelovedbyu

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaaksamitt aksamitt
iwannatobelovedbyu

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxer xer

May 17 2018

iwannatobelovedbyu
6713 68c5 500
Rupi Kaur - "Słońce i jej kwiaty"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

May 16 2018

iwannatobelovedbyu
Reposted fromshakeme shakeme viaLusia Lusia
iwannatobelovedbyu
8013 fa35 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viadobby dobby
iwannatobelovedbyu
6708 e53d 500
Reposted fromLuna- Luna- viadobby dobby
iwannatobelovedbyu
9211 4f6a
Reposted fromriseme riseme viadobby dobby
iwannatobelovedbyu
Le Roman de ma femme
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadobby dobby
iwannatobelovedbyu
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
iwannatobelovedbyu
My, ludzie, chorujemy na własną przeszłość.
— kochanka Freuda.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadobby dobby
iwannatobelovedbyu
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viadobby dobby
iwannatobelovedbyu
Reposted fromFlau Flau viafoodforsoul foodforsoul

May 13 2018

iwannatobelovedbyu

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl viafoodforsoul foodforsoul
iwannatobelovedbyu
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viaLusia Lusia
iwannatobelovedbyu
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
W pewnym momencie życia piękno świata zaczyna ci wystarczać. Nie musisz go fotografować, malować ani nawet pamiętać. Wystarczy że jest.
— John Green – "Żółwie aż do końca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
5503 2c6a
Reposted fromfitvet fitvet viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
Oko jest nie tylko "oknem na świat", jest też "zwierciadłem duszy". Okiem się widzi, ale także, w sposób zamierzony lub bezwiednie, wyraża siebie.
— Maria Poprzędzka
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viacudoku cudoku
iwannatobelovedbyu
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viamorsik morsik
iwannatobelovedbyu
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamorsik morsik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl